Kiertotalous on tärkeä teema myös rengasteollisuudessa

Rengasvalmistajat tekevät koko ajan töitä saadakseen markkinoille entistä ympäristöystävällisempiä renkaita. Myös renkaiden tuotantoprosessiin materiaaleista kuljetuksiin kiinnitetään huomiota. Kansainvälisesti tunnetut rengasvalmistajat Bridgestone, Continental, Michelin ja Goodyear vastaavat vastuullisuuskysymyksiin:

1. Miten huomioitte ympäristöasioita toiminnassanne?

Bridgestone:
Bridgestone on määritellyt vuoteen 2050 ja pidemmällekin ulottuvan, kestävän yhteiskunnan toteutumista tukevan pitkän aikavälin ympäristövision. Se sisältää kolme aluetta:

• toimiminen sopusoinnussa luonnon kanssa,

• luonnonvarojen arvostaminen ja

• hiilidioksidipäästöjen vähentäminen.

Continental:
Continental sitoutuu vastuulliseen ja kestävään toimintaan.  Strategiamme kiintopisteitä ovat hiilineutraali tuotanto, päästötön liikkuvuus ja tuotanto, kiertotalous ja vastuullinen hankintaketju. Vastuullinen liiketoimintamme tulee kattamaan materiaalihankinnan, tuotannon, käyttövaiheen sekä renkaan elinkaaren. Tutkimustyömme tuloksena olemme innovoineet uusia, vastuullisia rengasmateriaaleja, ja autamme tarjoamalla teknologisia ratkaisuja asiakkaillemme vastuullisuuden kehittämiseen. Tavoitteenamme on, että 2050 mennessä tuotantomme ja koko arvoketjumme on 100% hiilineutraali.

Goodyear:
Goodyear toteuttaa pitkäaikaisen sitoutumisen yritysvastuuseen Parempi Tulevaisuus (Better Future) ohjelman kautta, joka sisältää ympäristö-, yhteiskuntavastuu- ja hallintoulottuvuudet. Osa tätä on omistautumisemme tuotteidemme ja toimintojemme ympäristövaikutusten vähentämiseen.

Michelin:
Suurimmat vaikutukset tulevat renkaiden käytöstä. Teemme entistä kevyempiä, kestävämpiä ja energiatehokkaampia renkaita, jotka tarjoavat käyttäjille turvallisen ajokokemuksen ja entistä paremman suorituskyvyn.  Olemme sitoutuneet antamaan asiakkaillemme mahdollisuuden käyttää renkaitaan mahdollisimman turvallisesti ja pitkään.

2. Miten huomioitte ympäristöasioita tuotantoprosessissanne?

Bridgestone:

Vuonna 2017 saavutetut:

• 34% pienempi yksikkökohtainen vedenkulutus (Bridgestone mittaa vedenkulutusta kunkin liiketoimintayksikön tuotantomäärään ja liikevaihtoon suhteutettuna. Indeksinä käytetään kulutuksen pienenemisnopeuden painotettua keskiarvoa. Vertailuvuosi 2005)

• 35% pienemmät hiilidioksidipäästöt suhteutettuna nettomyyntiin tuotannon ja tuotteiden jälkikäytön osalta (vertailuvuosi 2005)

Continental:
Uskomme ennakoiviin ympäristötoimenpiteisiin arvoketjussamme, esimerkkinä tehtaamme, jotka toimivat resurssitehokkaasti ja mahdollisimman vähäpäästöisesti.

Continental käyttää hyödyksi erityisiä teknologisia innovaatioita ContiLifeCycle- tuotantolaitoksellaan, jossa vanhoista renkaista saatu kumi uusiokäytetään uusien ja pinnoitettujen renkaiden valmistuksessa. Tämä alentaa hiilidioksidipäästöjä ja vähentää materiaalin ja veden kulutusta. Vuodesta 2020 lähtien kaikki tuotantolaitoksemme maailmassa käyttävät uusiutuvaa sähköä. Tavoitteenamme on myös poistaa hiilen ja öljyn käyttö kokonaan höyryntuotannosta vuoteen 2025 mennessä. Vuoteen 2030 mennessä tavoitteenamme on vähentää jätteen, veden ja energian kulutusta 20% sekä vähentää syntyvän jätteen määrää tuotannossamme 95%. Ja lopulta vuoteen 2050 mennessä koko arvoketjumme on 100% hiilineutraali.

Goodyear:
Olemme tunnistaneet yli 650 energiatehokkuusprojektia, joissa nollahukka-ajattelun kautta priorisoidaan mahdollisuuksia, tavoitellaan kustannusten vähennyksiä ja parannetaan tehokkuutta seuraavien viiden vuoden aikana. Näillä toimilla vähensimme maailmanlaajuista energiankulutustamme 17 prosenttia vuoteen 2018 mennessä vuoden 2010 vertailutasostamme.

Esimerkkeinä ympäristöön liittyvistä maailmanlaajuisista tavoitteistamme:

• kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 25 prosentilla vuoteen 2023 mennessä (vuoden 2010 tasosta)
• energiaintensiteetin laskeminen 25 prosentilla vuoteen 2023 mennessä (vuoden 2010 tasosta)

Michelin:
Michelin Environmental Footprint (MEF) on kokonaisvaltainen indikaattori, joka mittaa ympäristövaikutuksia. MEF:n mukaan Michelin on pienentänyt renkaiden valmistamisen ympäristöjalanjälkeä 50,7 prosenttia. Olemme siis saavuttaneet vuoden 2020 tavoitteemme 50 prosentin vähennyksestä etuajassa.

3. Miten huomioitte ympäristöasioita materiaaleissa?

Bridgestone:

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on valmistaa tuotteensa sataprosenttisesti kestävän kehityksen mukaisista materiaaleista (Bridgestone-konsernin määritelmän mukaan kestävän kehityksen mukaisia materiaaleja ovat materiaalit, 1) jotka ovat peräisin todistetusti ehtymättömistä lähteistä, 2) joita voidaan käyttää liiketoiminnassa pitkäjänteisesti ja 3) joiden ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset ovat vähäisiä koko elinkaarensa aikana.) Tätä varten yhtiö tutkii luonnonkumin lähteiden ja tuotantoalueiden monipuolistamista, kasvikuitujen käytön laajentamista sekä fossiilisten luonnonvarojen korvaamista uusiutuvilla resursseilla.

 Bridgestone on myös laatinut globaalit vastuullisen hankinnan periaatteet, jotka auttavat löytämään ja arvioimaan tavarantoimittajia sekä edistämään parhaita käytäntöjä koko toimialalla. Ympäristön kannalta vastuulliset hankintamenettelyt pitävät sisällään esim. ympäristölakien ja -määräysten noudattamisen sekä vastuullisen veden ja maa-alueiden käytön ja suojelun.

Vuonna 2017 saavutettiin 37 prosentin parannus resurssien käytön tehokkuudessa (vertailuvuosi 2005).

Continental:

Vuoden 2022 maaliskuussa Continental lanseerasi maailman ensimmäisenä rengasvalmistajana kierrätetyistä PET-muovipulloista valmistetut renkaat (ContiRe.Tex). Etsimme myös muita vaihtoehtoisia raaka-aineita kumin valmistukseen; olemme myös ensimmäinen rengasvalmistaja, joka kehitti ja valmisti voikukista valmistetun pyöränrenkaan (Urban Taraxagum).

Continentalin rengasdivisioona on sitoutunut vastuulliseen raaka-aineiden hankintaan, mikä heijastuu muun muassa toimitusketjun kumppaneiden käytännesäännöissä ja kumppanimme EcoVadisin tukemissa kestävyysarvioinneissa. Lisäksi suoritamme auditointeja kaikille uusille raaka-ainetoimittajille.

Vuonna 2018 Continental on julkaissut kestävän luonnonkumin hankintapolitiikan, joka sisältää yksityiskohdat tärkeimmistä kehitysalueista ja vaatimuksista. Toteutamme tämän politiikan tekemällä yhteistyötä asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa kestävän luonnonkumin maailmanlaajuisen foorumin (GPSNR) perustajana. Tässä yhteydessä olemme käynnistämässä myös pilottihanketta Indonesian GIZ: n (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) kanssa, jonka tavoitteena on parantaa pienviljelijöiden toimeentuloa ja tuloja. Kaiken kaikkiaan teollisuudessa jayritystasolla toteutamme erilaisia projekteja ja aloitteita, esim. jonka tavoitteena on parantaa luonnonkumin jäljitettävyyttä, mutta myös löytää vaihtoehtoisia luonnonkumin lähteitä.

Goodyear:
Maailmanlaajuisen toimitusketjun mahdollisten yhteiskunnallisten ja ympäristövaikutusten vuoksi pyrimme ennakoimaan toimitusketjun riskit ja tukemaan tervettä ekosysteemiä puuttumalla näihin riskeihin. Pyrimme muun muassa hankkimaan kestävää luonnonkumia, lisäämään kestävien materiaalien käyttöä, lisäämään raaka-aineiden jäljitettävyyttä, lopettamaan huolta aiheuttavien materiaalien käytön ja hallitsemaan ennakoivasti toimitusketjun ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyviä riskejä. Goodyearin konkreettisia tavoitteita materiaalien ja materiaalihankintojen alueella ovat muun muassa seuraavat:

• käytettyjen raaka-aineiden vähintään 50-prosenttinen jäljitettävyys vuoteen 2025 mennessä
• soijaöljyn kulutuksen lisääminen 25 prosentilla vuoteen 2020 mennessä ja raakaöljypohjaisten öljyjen korvaaminen täysin vuoteen 2040 mennessä
• riisinkuoren tuhkasta valmistettavan silikan käytön kaksinkertaistaminen vuoteen 2021 mennessä vuoden 2018 tasoon verrattuna.

Michelin:
Michelin sijoittaa tutkimukseen ja kehitykseen sekä edistyneisiin tekniikoihin ja materiaaleihin voidakseen sisällyttää tuotteisiinsa yhä enemmän kestäviä materiaaleja. Kestävillä materiaaleilla tarkoitamme niitä, jotka ovat peräisin uusiutuvista luonnonvaroista tai kierrätetystä raaka-aineesta. Vuonna 2015 Michelin oli ensimmäinen rengasvalmistaja, joka ilmoitti sitoutuneensa luonnonkumin kestävään tuotantoon.

Olemme Axensin ja IFPEN:n kanssa mukana BioButterfly-hankkeessa, jonka tavoitteena on tuottaa innovatiivista, ympäristöystävällisempää synteettistä kumia.

4. Miten huomioitte ympäristöasioita logistiikassa?

Michelin:
Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä 10 prosentilla tuhatta kiloa myytyjä renkaita kohden vuoteen 2020 mennessä. Hiilidioksidipäästöjä vähennettiin 7,6 prosenttia vuosina 2010-2017. Pyrimme vähentämään päästöjä muun muassa optimoimalla kuljetusten etäisyydet ja kuormakapasiteetin sekä kannustamalla vaihtoehtoisten energialähteiden käyttöön.

Continental:

Vastuullisuus, ilmastonsuojelu ja hiilijalanjäljen vähentäminen ovat olleet avainasioita kuljetusalalla jo pitkään. Me autamme liikennöitsijöitä selättämään nämä haasteet ratkaisuillamme, esimerkkinä Conti360° Fleet Solutions-palvelu, jonka avullatuemme asiakkuuksiamme matkalla kohti vastuullista liikennöintiä.  

Goodyear:
Elinkaariarviointi, jonka Goodyear teki muutama vuosi sitten ja jonka kolmas osapuoli sertifioi kansainvälisten standardien mukaisesti, osoitti jakelun osuuden renkaiden kokonaiskasvihuonekaasupäästöistä olevan enintään 1 prosentti.Tästä huolimatta Goodyear pyrkii minimoimaan myös jakeluprosessiin liittyvät ympäristövaikutukset muun muassa seuraavin keinoin:

• Jakeluetäisyyksien lyhentäminen tuotantopaikan ja kuluttajan välillä.

• Kuljetustapojen yhdistäminen ja kuljetusreittien optimointi aina, kun se on mahdollista – lähes 50 prosenttia jalostettavien tavaroiden painosta kuljetettiin vesiteitse vuonna 2019.• Lisäksi kaikissa varastoissamme on käytössä jätteen lajittelu- ja hyötykäyttöohjelmia.

5. Miten huomioitte ympäristöasioita kierrätyksessä?

Continental:
Kierrätys on Continentalille tärkeä investointialue. Tavoitteenamme on käyttää 10 prosenttia kierrätysmateriaaleja rengastuotannossa vuonna 2025. Nykyään kierrätysmateriaalien osuus on noin 3 prosenttia. Kierrätyksen merkitys on erittäin tärkeää premium-renkaiden suunnittelussa, kehittämisessä ja valmistuksessa. Viimeistään vuoteen 2050 mennessä meillä on suljettu tuote- ja resurssikierto kumppaneidemme ja toimittajiemme kanssa.

Jäte on huomisen kierrätysmateriaali ja siitä esimerkkinä olemmekin kehitelleet ensimmäisenä maailmassa PET-muovipulloista valmistetut renkaat. Tämä on oikea suunta kohti täydellistä kiertotaloutta. Osana Conti360° Fleet Solutions-palvelua olemme lanseeranneet ContiLifeCycle-uudelleenpinnoituskonseptin, jossa vanhat rengasrungot voidaan palauttaa meille ja ne uusiokäytetään uusiin rengaspinnoituksiin. Tavoitteenamme on myös vuoteen 2030 mennessä, että Continental-renkaita ei ole lainkaan sijoitettuna jätteenkäsittelylaitoksissa.  

Continental on mukana myös Suomen Rengaskierrätys Oy:n toiminnassa.

Goodyear:
Rengasvalmistajana Goodyear on sitoutunut edistämään käyttöikänsä lopussa olevien renkaiden (ELT, End-of-Life Tires) keräämistä, uusiokäyttöä ja kierrätystä. Goodyear otti käyttöön Nollajäte -tavoitteet (Zero Waste to Landfill) renkaiden ja kemikaalien tuotantolaitoksissaan vuonna 2006. Pyrimme joka vuosi hyödyntämään materiaalimme mahdollisimman tehokkaasti.

Goodyear käsittelee osan ELT-renkaista jälleenmyyjien ja takuukeskusten kautta, Goodyear osallistuu aktiivisesti laajaa ELT-renkaiden hallintaa, keräystä ja kierrätystä tukevien alueellisten ja kansainvälisten kauppaorganisaatioiden toimintaan. Suomessa Goodyear on omistajaosakkaana Suomen Rengaskierrätys Oy:ssa. Suomen Rengaskierrätys Oy:n tehtävänä on kerätä ja jalostaa kulutuksesta syntyvä rengasjäte uusiotuotteiksi.

Michelin:
Michelin pyrkii käyttämään joko uusiutuvia materiaaleja tai kierrätettyjä raaka-aineita. Lyhyen tähtäimen tavoitteemme on se, että niiden osuus olisi 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Rakennamme parhaillaan pitkän aikavälin etenemissuunnitelmaamme, johon sisältyy kasvava määrä kestäviä materiaaleja.

6. Miten huomioitte ympäristöasioita tuotteissanne?

Bridgestone:
Tavoitteena on renkaiden vierintävastuksen alentaminen 25 prosentilla, jolloin renkaiden polttoainetehokkuuden kasvulla saavutettu hiilidioksidipäästöjen väheneminen on suurempi kuin kaikki muut renkaan eliniän aikaiset päästöt. Vuonna 2017 saavutettiin 19 prosenttia pienempi vierintävastus (vertailuvuosi 2005)

Continental:

Haluamme, että vastuullisuus kattaa koko renkaan elinkaaren. Continentalilla vastuullisuus alkaa raaka-ainehankinnasta laajentuen sisältäen koko tuotantoprosessin ja jatkaen kohti kestävästi tuotettuja ja energiataloudellisia renkaita. Matalan vierintävastuksen renkaat alentavat polttoaineen kulutusta ja ovat oleellinen osa tuotevalikoimaamme. REnkaiden elinkaari päättyy renkaiden uudelleenpinnoitukseen ja hyödynnettyä raaka-aineita vanhoista renkaista.

Goodyear:
Elinkaariarviointi, jonka Goodyear teki muutama vuosi sitten ja jonka kolmas osapuoli sertifioi kansainvälisten standardien mukaisesti, osoitti suurimman osan (>90%) kasvihuonekaasupäästöistä liittyvän tuotteen käyttöön. Tästä johtuen suurin vaikutus minkä Goodyear voi tuotteen valmistuksessa tehdä on renkaiden vierintävastuksen parantaminen, joka vaikuttaa renkaan käytössä polttoainetaloudellisuuteen.

Tavoitteemme on pienentää vierintävastusta 40 prosentilla ja renkaan painoa 9 prosentilla kuluttajarengasvalikoimassamme maailmanlaajuisesti vuoteen 2025 mennessä vuoden 2005 tasoon verrattuna.

7. Mitkä ympäristöön liittyvät innovaatiot haluatte mainita nimeltä?

Bridgestone:
Enliten: Kevyempien renkaiden valmistukseen tarvitaan vähemmän materiaalia ja niillä ajamiseen kuluu vähemmän polttoainetta. Enliten on Bridgestonen läpimurto kevyempien renkaiden valmistamisen mahdollistavassa teknologiassa.

Ologic: Sähköautoihin kehitetyn renkaan suuri halkaisija vähentää vierintävastusta ja hiilidioksidipäästöjä sekä parantaa energiatehokkuutta. Lisäksi se pidentää akun kestoa.

Continental:
Vuonna 2022 Continental lanseerasi maailman ensimmäisenä rengasvalmistajana kierrätetyistä PET-muovipulloista olevat renkaat (ContiRe.Tex). Etsimme myös vaihtoehtoisia raaka-aineita luonnonkumin valmistukseen; olemme ensimmäinen rengasvalmistaja, joka kehitti voikukista valmistetun pyöränrenkaan (Urban Taraxagum). Conti360° Fleet Solutions on erinomainen palvelu ammattiautoilijoita varten kohti kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa

Renkaiden valmistukseen käytettävän materiaalin suhteen tutkimme vakavasti myös kestävyyttä. Olemme viime vuosina investoineet huomattavasti voikukista saatavan luonnonkumin teollistamiseen.

Goodyear:
Yksi renkaan suorituskykyä parantava Goodyearin innovaatio perustuu uusiutuvaan, biopohjaiseen materiaaliin: soijaöljyyn. Vuonna 2012 Goodyearin tutkijat ja insinöörit alkoivat kehittää – United Soybean Board -järjestön tuella – pintaseosta, jossa soijaöljy korvaa sataprosenttisesti raakaöljypohjaisen öljyn.

Soijaöljy pitää renkaan kumiseoksen notkeana vaihtelevissa lämpötiloissa, mikä auttaa säilyttämään pidon ja parantamaan sitä. Toimme tämän innovaation markkinoille Assurance WeatherReady™ - kuluttajarengasmallistossamme vuonna 2017, Eagle Enforcer All Weather -mallistossa vuonna 2018, Eagle Exhilarate -mallistossa vuonna 2019 ja Assurance ComfortDrive -mallistossa vuonna 2020.

Pyrimme aktiivisesti tavoitteeseemme lisätä soijaöljyn kulutusta 25 prosenttia vuoteen 2020 mennessä ja korvata raakaöljypohjaiset öljyt kokonaan vuoteen 2040 mennessä. Toinen esimerkki on silikan biopohjaisten korvikkeiden käyttömme. Goodyear käyttää nyt riisinkuoren jäännöstuhkasta – riisin jalostuksen sivutuotteesta – valmistettavaa silikatuotetta. Riisinkuorituhkasta (RHA, rice husk ash) valmistettavalla silikalla voidaan tuottaa perinteistä hiekkapohjaista silikaa vastaava suorituskyky, mutta se on ympäristöystävällisempää ja vähentää kaatopaikkajätteen määrää.

Michelin:
Michelin Energy -rengas lanseerattiin 90-luvulla. Se käynnisti evoluution kohti kevyesti vieriviä renkaita.


8. Kuinka kiinnostuneita asiakkaat ovat rengasteollisuuden ympäristövaikutuksista?

Continental:

Kuluttajat ja asiakkaat ovat yhä enemmän kiinnostuneita autoalan ja rengasteollisuuden vastuullisuudesta.  Panostamme vastuullisuuteen, jotta voimme tukea koko rengasteollisuutta sekä asiakkuuksiamme kohti vastuullisempaa liiketoimintaa. Esimerkkinä Conti360° Fleet Solutions moduulit digitaaliseen renkaiden seurantaan tai ContiLifeCycle-pinnoituskonsepti, jossa uudelleenpinnoitettu rengas saa uuden elämän.

Goodyear:
Goodyearilla ei ole käytettävissään kvantitatiivisia tietoja, joiden perusteella tähän kysymykseen voisi vastata.

Voimme kuitenkin viitata yleisiin julkisiin tietoihin, joiden mukaan ympäristö ja ilmastonmuutos ovat EU-kansalaisten mielestä toiseksi tärkein kysymys maahanmuuton jälkeen. Yleisissä ympäristöasioissa ja suhteessa EU:n Green Deal -sopimukseen EU-kansalaisten mielestä tärkeimpiä kysymyksiä ovat uusiutuvan energian kehittäminen, muovijätteen torjunta, energiankulutuksen vähentäminen ja kiertotalouteen siirtyminen (eli järjestelmään, jossa luonnonvaroja säästetään ja jätteen määrää rajoitetaan) (Eurobarometri, marraskuu 2019).

Michelin:
Asiakkaat ovat hyvin kiinnostuneita rengasteollisuuden vaikutuksista. Olemme tässä avainasemassa, sillä voimme auttaa autonvalmistajia ja tavaraliikenteen harjoittajia saavuttamaan omat tavoitteensa.

Logo

Rengasvalmistajien jaosto
Teknisen Kaupan Liitto

Eteläranta 10
00130 HELSINKI
puhelin (09) 6824 130